Search Result of "Kuakoon Piyachomkan"

About 30 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตเอทานอลจากมันเส้นโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน

ผู้เขียน:Imgธันยาภรณ์ เวทย์ไทยสงค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าวพร้อมบริโภคแช่เยือกแข็ง

ผู้เขียน:Imgชุลีกร วัชรารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgKuakoon Piyachomkan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติโครงสร้างและเคมีฟิสิกส์ของแป้งชนิดต่างๆ และการใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงเจลของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยกรด

ผู้เขียน:Imgศิริธร เลิศพานิช

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKuakoon Piyachomkan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งดิบ และแป้งครอสลิงค์ของแป้งข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสแตกต่างกัน

ผู้เขียน:Imgโรสลาวาตี โตะแอ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKuakoon Piyachomkan

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติเคมีฟิสิกส์ของฟลาวและสตาร์ชข้าวจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบุญทิวา นิลจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขนมชั้นโดยใช้ประโยชน์จากฟลาวมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50

ผู้เขียน:Imgวาลิกา สนองคุณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan, Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้งจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งมันเทศ

ผู้เขียน:Imgยุทธนา พิมลศิริผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมบัติ ขอทวีวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgKuakoon Piyachomkan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและสมบัติของแป้งคาร์บอกซีเมทิลจากแป้งมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgศิริวัลภา เกษศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับประจุโลหะของกากมันสำปะหลังโดยการทำปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชันกับกรดซิตริก

ผู้เขียน:Imgหฤทัย ศิระวงษ์

ประธานกรรมการ:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของสตาร์ชจากพืชหัวในสกุล Dioscorea บางชนิดที่พบในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgโอรส รักชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan, Imgมาลัย เมืองน้อย

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Development of Technology for Lactic Acid Production from Cassava Starch

ผู้เขียน:Imgวลัยพร ทิมบุญธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgKuakoon Piyachomkan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการหมักให้กรดแลคติกต่อสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งที่ได้จากมันสำปะหลัง มันเทศ และข้าว

ผู้เขียน:Imgกาญจนา ชินสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะและการทำให้บริสุทธิ์ของเอนไซม์ลินามาเรสที่ได้จากน้ำยางมันสำปะหลัง

ผู้เขียน:Imgอุษา ย้อนโคกสูง

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Characterization of Lipids and Their Effects on Mixing Properties of Unvulcanized Raw Natural Rubber

ผู้เขียน:Imgดารณี วิสิฐนนทชัย

ประธานกรรมการ:Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์, ImgLaurent Vaysse

กรรมการวิชารอง:ImgKuakoon Piyachomkan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเตรียมและศึกษาสมบัติของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยโอโซน

ผู้เขียน:Imgภัควัฒน์ เลาคา

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan, Imgนางสาววิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Enzyme-Resistant Starch Type III Production from High Amylose Rice Starch and Application in Low Glycemic Index Butter Cake

ผู้เขียน:Imgจิรภา พงษ์จันตา

ประธานกรรมการ:Imgอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, ImgKuakoon Piyachomkan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของเกลือ น้ำตาล ความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิในการทำให้สุกต่อสมบัติความหนืดของแป้งเปียกจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปร

ผู้เขียน:Imgชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12