Search Result of "Krua.co"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

กลวิธีทางภาษาในนิตยสารดิจิทัล Krua.co : กรณีศึกษาหมวดหมู่ Cooking (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. บุญเลิศ วิวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, ภาษาบาลีสันสกฤต, จารึกภาษาไทย

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume