Search Result of "Kritsada Khun-anod"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การวางแผนโครงการก่อสร้างอาคารเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. นที อธิกคุณากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Construction Management, Infrastructure Management, Simulation in Construction

Resume

Img

Researcher

ดร. ชารินี ลิ้มสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Infrastructure Management

Resume