Search Result of "Krit, W.-I."

About 278 results
Img

Researcher

นาย กฤษณ์ เลี้ยงพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ มงคลปัญญา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเก็บรักษาน้ำเชื้อแช่แข็ง (Sperm cryopreservation)

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยพังงา จังหวัดอุตรดิตถ์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด

Img

งานวิจัย

สำรวจชั้นดินด้วยวิธี Ground Penetration Radar (GPR) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท จีเอ็มทีคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img

งานวิจัย

หาค่าอายุหลักฐานทางโบราณคดีด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL Dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 451 ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Img
Img

งานวิจัย

Provision of Geophysical Service; Rock analysis and classification (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ECO Orient Energy (Thailand) Ltd. และ ECO Orient Resources (Thailand) Ltd.

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์และผลิตผลจากสัตว์ (1993)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ มงคลปัญญา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวกำแพงเมือง คูเมืองนครนายกโดยใช้รูปถ่ายทางอากาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

Img

งานวิจัย

การเช่าใช้งานระบบต้นแบบข้อมูลแผนที่ฐาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสาร

Img
Img

งานวิจัย

หาอายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL-dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...