Search Result of "Kripanon, L"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Modification of Non-Waxy Rice Starch by Combinations of Heat-moisture Treatment and Acid-Thinning

ผู้แต่ง:ImgDr.Onanong Naivikul, Professor, ImgKeowmaneechai, E, ImgKripanon, L,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (10)