Search Result of "Kranchanarat KRAJKUL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความนิยมของผู้ปกครอง ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgKranchanarat KRAJKUL

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ใยอนงค์ ทิมสุวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวสันต์ ทองไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf