Search Result of "Krajangsang, S."

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากวัสดุและวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรโดยจุลินทรีย์, ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทและการใช้ประโยชน์, เทคโนโลยีการหมัก, เอนไซม์จากจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

ดร. ฐิติพร ปัญญาชนะกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Microbiology, Fermentation technology, Industrial microbiology

Resume

Img

งานวิจัย

การหมักพอลิบีตาไฮดรอกซีบิวทิเรตจากไฮโดรไลเสตลำต้นปาล์มเพื่อผลิตโคพอลิเมอร์ชีวภาพ (PHB-PLA) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (6)

Img

Researcher

ดร. วรวัชร วัฒนฐานะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัสดุอนินทรีย์, วัสดุอินทรีย์, ผลึกศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชนาพร ตระกูลแจะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Microbial enzyme and fermentation, Bioplastics, Microbial polymers

Resume

Img

Researcher

ดร. รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว อันธิกา บุญแดง

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของเชื้อแอคติโนมัยสีท , เอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์, กระบวนการหมัก , การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

Resume

Img

Researcher

ดร. สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการหมัก

Resume