Search Result of "Koyvanich, K"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A study of microstructure and electrical properties of lead zirconate titanate doped with Pr6O11

ผู้แต่ง:ImgDr.Nutnarun (Supreya) Trivijitkasem, Associate Professor, ImgKoyvanich, K, ImgKluenrat, C,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์สถานะของแข็ง

Resume