Search Result of "Kowitcharoen, L."

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Changes in abscisic acid and antioxidant activity in sugar apples under drought conditions

ผู้แต่ง:ImgKowitcharoen, L., ImgWongs-Aree, C., ImgSetha, S., ImgMr.Ruangsak Komkhuntod, ImgSrilaong, V., ImgKondo, S.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

Researcher

นาย เรืองศักดิ์ กมขุนทด

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลและเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล

Resume