Search Result of "Koshimizu K"

About 9 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Screening for in vitro anti-tumor promoting activities of edible plants from Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Suratwadee Jiwajinda, ImgMurakami, A., ImgKoshimizu, K., ImgOhigashi, H.,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว วิไล สันติโสภาศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ จึงสมานญาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของสัตว์เลี้ยง, การวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางสัตวแพทย์ของม้า สัตว์เคี้ยวเอื้อง สุกร สุนัข แมวและไก่, การทดสอบฤทธิ์ฆ่าเห็บโค สุนัข

Resume

Img

งานวิจัย

การบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอาเซียน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

Resume