Search Result of "Kornsunee Phiwsaiya"

About 6 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้ Laminin receptor ป้องกันไวรัสโรคกุ้ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgศ.ดร.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

แหล่งทุน:โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์เชื้ออิริโดไวรัสที่แยกได้จากปลากะพงขาวและปลากะรังในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว ชญานิษฐ์ สุนทระ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์ประมง

Resume

Img

Researcher

ดร. มลธิรา ศรีถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาโมเลกุล, ระบบภูมิคุ้มกันของกุ้ง, การเกิดปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน

Resume