Search Result of "Kongkoon Tochaiwat"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

CLASSIFICATION OF HOUSE LANDSCAPE ELEMENTS BY THE BUYERS’ NEEDS ACCORDING TO THE KANO MODEL

ผู้แต่ง:ImgKongkoon Tochaiwat, ImgDr.Cuttaleeya Jiraprasertkun, Assistant Professor, Img Narissa Wanichwatunyou,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Thai Cultural Landscape (ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย), การอ่านและแปลความหมายทางภูมิทัศน์ , การออกแบบและวางผังเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน

Resume