Search Result of "Kochnapoom Rungrueng"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การออกแบบตัวควบคุมแบบเวลาจริงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แตกตัวของพอลิโพรพิลีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Observer-based Input/output (I/O) Linearizing Control for an EDC Vaporizer System

ผู้แต่ง:ImgKochnapoom Rungrueng , ImgDr.Chanin Panjapornpon, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

An Observer-based Input/output (I/O) Linearizing Control: Application to a EDC Vaporizer Unit

ผู้แต่ง:ImgKochnapoom Rungrueng , ImgDr.Chanin Panjapornpon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

Resume