Search Result of "Klanarong Sriroth"

About 447 results
Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติของโอลิโกแซคคาไรด์จากกัมของเมล็ดมะขาม (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการลดสีสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน :ระบบต้มเคี่ยว" (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตกรดแลคติกจากน้ำอ้อยสด (3) (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลด้วยการจัดการสิ่งสกปรกและสิ่งเจือปนที่มาจากอ้อย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยกรรมวิธีการหมักไวน์จากมันสำปะหลังเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนเพื่อลดผลกระทบจากนโยบายสุราเสรีของรัฐ

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

New Biocrop Feedstocks

ผู้แต่ง:ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากรัฐบาลฝรั่งเศส ชั้นอัศวินด้านการเกษตร ประจำปี 2556 (Chevalier de l’Ordre de Merite Agricole) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Doner:กระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส

12345678910...