Search Result of "Kittiwut Kasemwong"

About 10 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development of rice bran wax-nanofibrillated cellulose emulsion coated paper for food grade packaging

ผู้แต่ง:ImgThuchayaporn Thuchayapukdee, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor, ImgKittiwut Kasemwong,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Subcritical Water Treatment on Physiochemical Properties of rice bran protein

ผู้แต่ง:ImgImboon WONGTHAWEEWATANA, ImgIssara Sramala, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor, ImgKittiwut Kasemwong,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการและมาตรการอย่างเป็นระบบเพื่อการออกแบบกระบวนการการควบคุมและการหาค่าเหมาะสม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (21) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

Resume