Search Result of "Kittipong Yaovaja"

About 51 results
Img

Researcher

ดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง (Advanced Automatic Control), ระบบควบคุมเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Control), หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบระบบควบคุมและลดการสั่นสะเทือนของแขนกลข้อต่อยึดหยุ่นแบบหลายข้อต่อ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาระบบแรงป้อนกลับสำหรับชุดจำลองการขับเพื่อการฝึกเสมือนจริง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการหยิบและจัดเรียงวัตถุดิบในการผลิตอาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูชาติ ทัศนศ

แหล่งทุน:โครงการบูรณาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

Img

งานวิจัย

DDF ECU Development and Engine control (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (13)

Img

งานวิจัย

การสร้างต้นแบบเครื่องยืดหลังระบบอัตโนมัติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย พุฒิพงศ์์ ขุนทรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Design of Servo Systems for a Two-wheeled Robot using Integrators-augmented Observer-based LQR

ผู้แต่ง:ImgWithit Chatlatanagulchai, ImgKittipong Yaovaja, ImgMr.Taweedej Sirithanapipat, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Design of Servo Systems for a Two-wheeled Robot using Integrators-augmented Observer-based LQR

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Knock Detection and Control Algorithm of Diesel-Dual-Fuel Engine Using Practical Multivariable Control

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img
Img
123