Search Result of "Kittipong Promsri"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาย สุวินัย ปานขาว

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/การประมง

Resume