Search Result of "Kim, Y.-S."

About 351 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The complete mitochondrial genome of Pleonexes koreana (Kim & Kim, 1988) (Crustacea: Amphipoda: Ampithoidae)

ผู้แต่ง:ImgSang-Hwa Lee, ImgDr.Koraon Wongkamhaeng, Lecturer, ImgSang-Hui Lee, ImgMyung-Hwa Shin,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเรื่อง"ผู้หญิงในสังคมเกาหลีปัจจุบันจากบทประพันธ์เรื่อง คิมจียอง เกิดปี1982" (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมินท์ธิตา ธนพิบูลโรจน์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ, เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Screening of probiotic lactic acid bacteria and utilization for production of fermented shrimp (Kung-Som) (2009)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป, Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, Imgคุณพินิจ กริญญธัญกิจ, Imgคุณพิมพิ์นิภา เพ็งช่าง, Imgคุณสุวรรณา เผ่ากุ่ม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678910...