Search Result of "Kijamnajsuk, P"

About 13 results
Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพล์นิวเคลียร์ร่วมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.จริน โอษะคลัง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติเชิงความร้อนและเชิงกลของฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยกกช้าง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบจำลองของอันตรกิริยาระหว่างหยดของเหลวในพลาสมา และการประยุกต์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ความต้านทานเชิงความร้อนในโครงสร้างนาโน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การใช้อินฟราเรดราดิโอเมตรีในการควบคุมความหนาของฟิล์มเคลือบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img