Search Result of "Kiadtisak Saenboonruang"

About 173 results
Img

Researcher

ดร. เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นกำบังอนุภาคนิวตรอนและรังสีแกมม่าจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติผสมผงขี้เลื้อยไม้ ระยะที่ 2 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทของแข็ง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพของหัววัดนิวตรอนจาก Gas Electron Multiplier (GEM) โดยการใช้ตัวเปลี่ยนนิวตรอนประเภทของแข็ง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัสดุป้องกันกันรังสีแกมมาจากวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติและทังสเตนออกไซด์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรวัฒน์ ผลทับทิม

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (2019)

นักวิจัย:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผู้มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (2021)

นักวิจัย:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (2022)

นักวิจัย:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

ตีพิมพ์บทความในวารสารต่างประเทศ (2015)

นักวิจัย:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตแผ่นยางฟองไร้สารตะกั่วสำหรับการใช้งานกำบังรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. เอกชัย วิมลมาลา

แหล่งทุน:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องวัด GEM Tracker สำหรับห้องทดลองทางนิวเคลียร์แห่งชาติ Thomas Jefferson ประเทศสหรัฐอเมริกา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Prof. Nilanga Liyanage

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, ImgDr. Kondo Gnanvo, ImgProf. Nilanga Liyanage

แหล่งทุน:US Department of Energy

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456789