Search Result of "Khumrangsee, K."

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบกระบวนการผลิตชีวมวล Aurantiochytrium ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นอาหารเสริมของปลาเศรษฐกิจน้ำจืด (2021)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ, Imgรศ.ดร. การุณ ทองประจุแก้ว, Imgรศ.ดร. เทพปัญญา เจริญรัตน์, Imgรศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

Resume