Search Result of "Khonethong Soukphaxay"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าไม้สักแปรรูปด้วยเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ำสำหรับกลุ่มชุมชน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรารัตน์ หาคำ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ: Wood and Non-Wood Composite Board, Manufacturies Management in wood , Wood and Non-Wood Utilization

Resume