Search Result of "Khao Chamao-Khao Wong National Park"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง

ผู้เขียน:Imgบรรลือศักดิ์ วงษ์ภักดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ผู้เขียน:Imgศิริลักษณ์ ตันเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgสืบสิน สนธิรัตน

กรรมการวิชารอง:Imgนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจสังคม กับการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรในชุมชน โดยรอบพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง และจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgประยูรยงค์ หนูไชยา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume