Search Result of "Keywords : light"

About 6 results
Img

Researcher

นาย พนม สุทธิศักดิ์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สาขาที่สนใจ:พืชสวน, ไม้ผล, สรีรวิทยาของพืช

Resume

Img
Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแสง ชนิดของวัสดุเพาะชำ ความแก่และขนาดของผล ที่มีต่อการขยายพันธุ์ มะพร้าวน้ำหอม

Img

Researcher

นาย วัลลภ โพธิ์สังข์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

Resume

Img

Researcher

นางสาว นิภา เขื่อนควบ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เกษตรเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเกษตร

Resume