Search Result of "Key Performance Indicators)"

About 14 results
Img

การประชุมวิชาการ

Taxonomies of Key Performance Indicators for the Balanced Scorecard

ผู้แต่ง:ImgDr.Kongkiti Phusavat, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการคลังสินค้ายั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา พงษ์ปรีชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิชญดา ดอนสมจิตร, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Proposed Baseline Taxonomy of Key Performance Indicators for Decision Making

ผู้แต่ง:ImgDr.Kongkiti Phusavat, Professor, Imgภักดี มะนะเวศ,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานตามแนวทางระบบการวัดผลดุลยภาพสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป กรณี: บริษัท มิกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้เขียน:Imgพิมพ์พร มังคลิกุล

ประธานกรรมการ:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) กรณีศึกษา บริษัท ดาว จำกัด

ผู้เขียน:Imgสุรีรัตน์ สีลม

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบัตรคะแนนสมดุลและดัชนีวัดผลงานหลักมาใช้เป็นแนวทางประเมินผลงานฝ่ายก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรร

ผู้เขียน:Imgกีรวัฒน์ แสงรูจี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรเลิศ สายเกษม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหาความเหมาะสมในการใช้บัตรคะแนนสมดุลย์ในการจัดการความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgศุภชัย เอกอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgอนนต์ วงษ์เกษม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgกุลยา ทองเพชร

ประธานกรรมการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา พงษ์ปรีชา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์ , การจัดการคลังสินค้า , การบริหารโครงการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิชญดา ดอนสมจิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การขนส่งสินค้าทางทะเล

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของโครงการชลประทานประเภทรับน้ำนองด้วยหลักการ Balanced Scorecard

ผู้เขียน:Imgณัฐวุฒิ สินธุวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ก่อโชค จันทวรางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Organization Management, Sufficiency Econmy

Resume