Search Result of "Kazuo Miyashita"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

Resume

Img

Researcher

ดร. อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:นิเวศสรีรวิทยาและอนุกรมวิธานของสาหร่ายทะเล, การเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่าย

Resume