Search Result of "Kawagoe, Y."

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Particle size distribution of nano-mist in a spinach-storage atmosphere and its effect on respiration and qualities

ผู้แต่ง:ImgDr.Soraya Saenmuang, Assistant Professor, ImgAl-Haq, M.I., ImgMakino, Y., ImgKawagoe, Y., ImgOshita, S.,

วารสาร:

Img Img Img

Img

Researcher

ดร. โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอาหาร, กระบวนการแปรรูปอาหาร, สมบัติทางกายภาพของอาหาร

Resume