Search Result of "Kasetsart university (Sakonnakhon campus)"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมเพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การร่วมมือประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต จ. สกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดองค์ความรู้, ระบบสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Resume