Search Result of "Kasetsart University"

About 5878 results
Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

ที่มา:46th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University

หัวเรื่อง:Instant Dried Pork Prepared by Combined Drying Process

Img

ที่มา:The Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (Poster presentation, AI4/P31, p.123-129)

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อการผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพเข้มข้น

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Reward from Kasetsart University for presentation at the 44th Kasetsart University Annual Conference (2006)

ผลงาน:เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์เซอร์: เลดไกลโคเลดสำหรับการผลิตวัสดุไดอิเลคตริก

นักวิจัย: Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Reward from Kasetsart University for presentation at the 45th Kasetsart University Annual Conference (2007)

ผลงาน:สารประกอบเพอรอพสไกต์เลดเซอร์โคเนตไททาเนตจากเลดไกลโคเลด โซเดียม ทริส(ไกลโคเซอร์โคเนต)และไททาเนียมไกลโคเลตโดยวิธี โซล-เจล

นักวิจัย: Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ Imgรศ.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , Imgศุภิกา เกตุอยู่ , Imgศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , Imgเมธาวี จิตรสมหวัง , Imgศิริวรรณ ปัญญาคูณ , Imgจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , Imgพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , Imgไพลิน ชุมภูวัน , Imgพรชนก ขำนิพัฒน์ , Imgชินาธิป ธนอัญญาพร , Imgญาณิศา สัญวงค์ , Imgสโรชา ทองคำ , Imgนนทวรรณ เทียบขจิต , Imgกชพร รุ่งเรือง , Imgอัศวรี สัทธรรมพงศา , Imgปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , Imgจิราภรณ์ แซ่ชั่น , Imgอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , Imgพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , Imgอนัญญา ชาญนาวา , Imgอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , Imgชญานิษฐ์ บุรานนท์ , Imgกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, Imgจตุภัค จำปารัตน์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgวสันต์ บรรจงช่วย , Imgกรรณิการ์ อุกฤษต์ , Imgภัสกร อิ่มสมบูรณ์ , Imgวนารีย์ เอี่ยมตาก , Imgรักชนก เชื้อชา , Imgพรพิมล นาคะวิโรจน์ , Imgสุพิชฌาย์ อภิเดชพัชรกุล , Imgฐิติรัตน์ หงส์โต , Imgธิดาลักษณ์ จำเริญนุสิต , Imgชลิตา สารสุวรรณ์ , Imgอัครเดช มั่งมี , Imgปานหทัย พรหมแก้ว , Imgสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์ , Imgสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ , Imgอัธยา เกื้อเส้ง, Imgสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง , Imgศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม , Imgเมวิการณ์ แก้วจันทร์ , Imgคมศักดิ์ บุญเปลื้อง , Imgปรินดา ศาตะมาน , Imgสุภาพร จันทะกี , Imgฐานิตา ยิ้มเรือง, Imgเบญจกุล รุ่งโรจน์วณิชย์ , Imgนภชล แจ้งศรีพงศ์, Imgจินตนา สุขภาคกิจ , Imgรัชเกล้า จารุบุตร, Imgวิลาวรรณ จงไกรจักร , Imgสรธร สมบูรณ์สุข , Imgพิมพกานต์ คงนาม , Imgมาลินี บุญอ่อน, Imgดวงนภา โสภารักษ์ , Imgชยพล เวชกิจ , Imgกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล , Imgปนัดดา เดชประแดง, Imgโชติรส โชคชัยธิติ , Imgณัฐพล อินจันทร์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวมาลี สกุลนิยมพร, Imgนางสาวสุพรรณนิจ พลเสน, Imgดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวรัชดา คะดาษ, Imgนางสาวโสภิดา ชิดชื่นเชย, Imgนางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ, Imgนางเพชรา เปสลาพันธ์, Imgนางสาวพิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร, Imgดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, Imgนางสาวอรญา ศรีอนันต์, Imgนางรัตนาภรณ์ ไชยแสน, Imgนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, Imgนางสาวพนิดา โพธิ์สิริกุลวงศ์, Imgนางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ทักษะกระบวนการคิดของนิสิคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
12345678910...