Search Result of "Kasetsart University"

About 5816 results
Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

ที่มา:The Proceeding of 46th Kasetsart University Annual Conference, Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of pectate lyase production from Paenibacillus polymyxa N10 in submerged fermentation using response surface methodology

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Reward from Kasetsart University for presentation at the 44th Kasetsart University Annual Conference (2006)

ผลงาน:เลดอัลคอกไซด์โพลีเมอริกพรีเคอร์เซอร์: เลดไกลโคเลดสำหรับการผลิตวัสดุไดอิเลคตริก

นักวิจัย: Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Reward from Kasetsart University for presentation at the 45th Kasetsart University Annual Conference (2007)

ผลงาน:สารประกอบเพอรอพสไกต์เลดเซอร์โคเนตไททาเนตจากเลดไกลโคเลด โซเดียม ทริส(ไกลโคเซอร์โคเนต)และไททาเนียมไกลโคเลตโดยวิธี โซล-เจล

นักวิจัย: Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ Imgรศ.สุจิตรา วงษ์เกษมจิตต์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

Img

ที่มา:The Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand. (Poster presentation, AI4/P31, p.123-129)

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการในการจัดระเบียบวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgชนากานต์ เบ็ญจศิริวรรณ , Imgศุภิกา เกตุอยู่ , Imgศรีสุภางค์ วงศ์กาญจนาวัฒน์ , Imgเมธาวี จิตรสมหวัง , Imgศิริวรรณ ปัญญาคูณ , Imgจารุพัฒน์ พิมพ์เกษม , Imgพิมลักษณ์ กัลยาณวิสุทธิ์ , Imgไพลิน ชุมภูวัน , Imgพรชนก ขำนิพัฒน์ , Imgชินาธิป ธนอัญญาพร , Imgญาณิศา สัญวงค์ , Imgสโรชา ทองคำ , Imgนนทวรรณ เทียบขจิต , Imgกชพร รุ่งเรือง , Imgอัศวรี สัทธรรมพงศา , Imgปทิตตา ปุญญนิรันดร์ , Imgจิราภรณ์ แซ่ชั่น , Imgอาริยา อุ่นงามพันธุ์ , Imgพศบวร ถิ่นบ้านใหม่ , Imgอนัญญา ชาญนาวา , Imgอรณัฐ บุญสมบูรณ์สกุล , Imgชญานิษฐ์ บุรานนท์ , Imgกันต์พงษ์ เกียรติเรืองวัฒนา, Imgจตุภัค จำปารัตน์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความรู้เกี่ยวกับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2022)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgเข็มอัปสร อ่วมบํารุง , Imgธีริศรา มาเมือง , Imgกานต์ชนก หนูทวี, Imgอันดามณี เอี่ยวเจริญ , Imgพุทธิชา พูลปาน , Imgมานิตา วงษ์วิไลวารินทร์ , Imgอโรชา ภู่ศรีจันทร์ , Imgจิรัชญา ค้าทางชล, Imgรดารัตน์ บุญเครือพันธุ์ , Imgกัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ , Imgปานตะวัน อุ่นไชย , Imgณัฐกานต์ หอมสวาท, Imgสุภัทรา พรมสมบัติ , Imgปวีณ์ริศา ศิลมงคล , Imgนิธิพันธุ์ ภู่ทอง , Imgชฎาพร พุ่มชะเอม , Imgมาตวัน สกุลโต , Imgรัตติมา อรภักดี , Imgกฤตยชญ์ ศาลิคุปต ,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัดของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2020)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgวสันต์ บรรจงช่วย , Imgกรรณิการ์ อุกฤษต์, Imgภัสกร อิ่มสมบูรณ์ , Imgวนารีย์ เอี่ยมตาก , Imgรักชนก เชื้อชา , Imgพรพิมล นาคะวิโรจน์ , Imgสุพิชฌาย์ อภิเดชพัชรกุล , Imgฐิติรัตน์ หงส์โต , Imgธิดาลักษณ์ จำเริญนุสิต , Imgชลิตา สารสุวรรณ์ , Imgอัครเดช มั่งมี , Imgปานหทัย พรหมแก้ว , Imgสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์ , Imgสิทธิพงษ์ ดาสงเคราะห์ , Imgอัธยา เกื้อเส้ง, Imgสุรีย์พร ตรีอินทร์ทอง , Imgศุภรัสมิ์ เพ็งอุดม , Imgเมวิการณ์ แก้วจันทร์ , Imgคมศักดิ์ บุญเปลื้อง , Imgปรินดา ศาตะมาน , Imgสุภาพร จันทะกี , Imgฐานิตา ยิ้มเรือง, Imgเบญจกุล รุ่งโรจน์วณิชย์ , Imgนภชล แจ้งศรีพงศ์, Imgจินตนา สุขภาคกิจ , Imgรัชเกล้า จารุบุตร, Imgวิลาวรรณ จงไกรจักร , Imgสรธร สมบูรณ์สุข , Imgพิมพกานต์ คงนาม , Imgมาลินี บุญอ่อน, Imgดวงนภา โสภารักษ์ , Imgชยพล เวชกิจ , Imgกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล , Imgปนัดดา เดชประแดง, Imgโชติรส โชคชัยธิติ , Imgณัฐพล อินจันทร์ ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90

Img

ที่มา:The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิต่อการผลิตปุ๋ยน้าชีวภาพเข้มข้น

Img

ที่มา:46th Kasetsart University Annual Conference. Kasetsart University

หัวเรื่อง:Instant Dried Pork Prepared by Combined Drying Process

Img

ที่มา:the 46th Kasetsart University Annual Conference

หัวเรื่อง:การจำลองการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างการอบแบบไม่ต่อเนื่องโดยแบบจำลองพลศาสตร์ของไหล

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Carbonaceous biochemical oxygen demand and nitrification oxygen demand of the sediments of Penaeus monodon culture ponds)

ผู้เขียน:Imgวรรณา มุสิก, Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์, Imgจุฑามาศ ชมภูนิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Five-day carbonaceous biochemical oxygen demand (CBOD5) of Penaeus monodon pond sediments varied between 10.0 and 40.8 mg/g dry weight. Ultimate carbonaceous BOD of the sediments varied between 16.3 and 61.5 mg/g dry weight. Average CBOD5 of the sediments was 23.2 mg/g dry weight and average ultimate carbonaceous BOD of the sediment was 33.1 mg/g dry weight. CBOD5 of the sediments were 64.9 to 84.7 percent of ultimate CBOD. Rate of biochemical oxidation (k) of shrimp pond sediments varied between 0.09 and 0.15 per day with an average k value of 0.11. Nitrification oxygen demand of shrimp pond sediments varied between 0 and 1.0 mg/g dry weight at 5 days, 2.0 and 4.8 mg/g at 10 days and 4 and 5.6 mg/g at 20 days. Combined oxygen demand of shrimp pond sediments varied between 11.0 and 35.4 mg/g at 5 days, 14.7 and 47.8 mg/g dry weight at 10 days, and 17.7 and 55.1 mg/g dry weight at 20 days. Average twenty-day nitrification oxygen demand of shrimp pond sediments was 5.8 mg/g dry weight. At 20 days, nitrification oxygen demand were 15.6 to 25.6 percent of combined oxygen demand. Results of laboratory scale investigation indicated that aeration of overlying water together with periodically stirring of the sediment can significantly increase reduction rate of BOD5 of shrimp pond sediments.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 27, Issue 1, Dec 04 - Dec 99, Page 35 - 44 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Phytoplankton Community in the Pasak Jolasid Reservoir, Lop Buri Province)

ผู้เขียน:ImgApiradee Hanpongkittikul, ImgLadda WongratLadda Wongrat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Qualitative aspect of the phytoplankton of Pasak Jolasid reservoir was studied during 2002. A total of 159 species and 81 varieties was recorded. Phytoplankton samples were collected by towing plankton nets of three mesh sizes 22, 40 and 100 (xm at 29 stations. Green algae (Class Chlorophyceae) comprised the majority of species number with 54%, and followed by euglenoids (Class Euglenophyceae) with 17%. Other groups in decreasing number were Class Cyanophyceae, Class Bacillariophyceae, Class Dinophyceae, Class Xanthophyceae and Class Chrysophyceae. Important genera were Scenedesmus, Pediastrum, Crucigenia, Closterium, Tetraedron, Coelastrum, Trachelomonas and Phacus. Temporal and spatial variation in species numbers were not significantly different (P<0.05) in this study.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 28, Issue 1, Dec 05 - Dec 99, Page 1 - 12 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Broodstock Assessment and the Relationship between Length and Fishing Mortality Coefficient of Giant Tiger Prawn {Penaeus monodon Fabricius) in Trang Province, Thailand by S

ผู้เขียน:Imgธนิษฐา ทรรพนันทน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The assessment of giant tiger prawn (Penaeus monodon Fabricius) broodstock resource in Trang Province, Thailand using length-composition data from sampling and total catch in number by shrimp trawl during 1999 - 2000 was investigated. Sommani's length-based cohort analysis revealed that there were approximately 339,121 males and 558,060 females in natural broodstock and the recruitment was 62,328 males and 131,226 females. It might be concluded that the reliability in this method depends on the appropriate input of the natural mortality coefficient (M) rather than the fishing mortality coefficient (F). The relationship between the carapace length (CL) and the fishing mortality coefficient (F) under the Sommani's model is F=0.64e"5""(CL~""3:) ,S = 0.003 in the male and F=0.76e'"M (CL"47 06) ,S = 0.001 in the female. The curve was an asymmetric sigmoid that fishing mortality coefficient increased rapidly after the recruitment of the broodstock to the fishing ground. Then the increasing rate declined slightly until reaching to the maximum fishing mortality coefficient at the maximum carapace length.

Article Info
KASETSART UNIVERSITY FISHERIES RESEARCH BULLETIN, Volume 24, Issue 1, May 02 - Dec 99, Page 15 - 26 |  PDF |  Page 

12345678910...