Search Result of "Kanjanasuntorn, S."

About 185 results
Img

Researcher

นางสาว สิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Geographic Information System (GIS), การอ่านและแปลตีความภาพถ่าย, Remote Sensing, การวิจัยสายสังคมศาสตร์

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Img
Img
Img

งานวิจัย

"โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน" (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910