Search Result of "Kanchanburi"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบทดสอบทักษะและเกณฑ์ปกติของกีฬาแบดมินตัน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนายปกาศิต หอทอง

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวบุญส่ง โกสะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgระลึก สัทธาพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

Img

Researcher

นางสาว อมรรัตน์ รัตนวงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษศึกษา

Resume