Search Result of "Kanchanakhan B."

About 8 results
Img

งานวิจัย

การผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเกษตร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสียอันตราย การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และการจัดการขยะมูลฝอย

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ลักษณะของเชื้อ Rhabdovirus จากปลาเสือพ่นน้ำ, Ancher Fish (Toxotes Chatareus) ป่วยด้วยโรคอียูเอส

ผู้เขียน:Imgอรัญญา กรีธาชาติ

ประธานกรรมการ:ImgSomkian Kanchanakhan

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. นุษรา สินบัวทอง

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img