Search Result of "Kan, H."

About 61 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ASEAN UNIVERSITY SPORTS COUNCIL INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 13-14 DECEMBER 2012

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลจีเอสเอ็ม 2 วัตต์

ผู้เขียน:ImgSakrapee KAN-U-PAT

ประธานกรรมการ:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของเกษตรกรในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขตพื้นที่ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

1234