Search Result of "Kalpana Giri"

About 3 results
Img
Img

Researcher

นาง ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. นัฐศิพร แสงเยือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาภูมิทัศน์, การวางแผนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน , ภูมิทัศน์ชนบท , ภูมิทัศน์วัฒนธรรม , การออกแบบภูมิทัศน์ร่วมสมัย

Resume