Search Result of "Kajbodin PANPAKDEE"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นในการประกอบอาชีพรับราชการของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:ImgKajbodin PANPAKDEE

ประธานกรรมการ:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf