Search Result of "Kai algae"

About 12 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์กรอบ และข้าวแต๋น (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์กรอบ และข้าวแต๋น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกัญญา สุจริตวงศานนท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

Researcher

นาง กัญญา สุจริตวงศานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสาหร่าย แพลงก์ตอนสัตว์ , การนำสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลา แพลงค์ตอนสัตว์ และทำผลิตภัณฑ์อาหารคน

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อาหารว่างเพื่อสุขภาพจากปลาบดแผ่นกรอบเสริมสาหร่ายไก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาน้ำพริกเผาสาหร่ายไกเพื่อการค้า

Img

Researcher

นางสาว ช่อลัดดา เที่ยงพุก

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การเเปรูปผัก และผลไม้ การศึกษาอายุการเก็บ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

Researcher

นางสาว สมจิต อ่อนเหม

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง เย็นใจ ฐิตะฐาน

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชมดาว สิกขะมณฑล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเมินผลการทดสอบประสาทสัมผัส การวิเคราะห์อาหาร, (Food Product Development and Sensory Evaluation)

Resume