Search Result of "KWL Plus"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้เทคนิค KWL Plus ร่วมกับแนวคิด Flipped Classroom สำหรับนิสิตสาขาวิชาการบัญชีบริหาร ชั้นปีที่ 1 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

Img

Researcher

นาง ทาริกา แย้มขะมัง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การเงิน, ภาษีอากร

Resume