Search Result of "KU E-Bike 4"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนารถจักรยานไฟฟ้า KU E-Bike (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

จักรยานไฟฟ้า KU E-Bike 4 เพื่อการใช้งานจริง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Thermal-Fluid Engineering

Resume