Search Result of "KASETSART UNIVERCITY"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพนิดา คนงาน

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ และ คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณเรดอน-222 ในบรรยากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยRadon Detector7 (RAD7)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง รัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์ของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

Resume