Search Result of "KAMONCHANOK DAENPRAKHOM"

About 20 results
Img

Researcher

นางสาว กมลชนก แดนประโคม

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากโลหะหนักใน เขตทะเลสาบหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกมลชนก แดนประโคม

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

การประชุมวิชาการ

PRINCIPLEOFTHE UI GREENMETRIC WORLD GREEN UNIVERSITY: SYETEMETRIC REVIEW

ผู้แต่ง:ImgKAMONCHANOK DAENPRAKHOM, ImgDr.WARINMAD KEDTHONGMA, Associate Professor, ImgDr.WUTTIPHONG PHADEEKUL, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

Researcher

นาย อนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมศาสตร์, อนามัยชุมชน, สุขศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. ไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมประปา วิศวกรรมน้ำเสีย วิศวกรรมการบำบัดมลพิษอากาศ), ระบบบริหารจัดการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทางกายภาพและชีวภาพ

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อทางการเกษตรของเกษตรกรโครงการดาวล้อมเดือน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัชชานนท์ ผงทอง

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

นาง ชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Resume

Img

Researcher

นาย บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬา, พลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนี คำมูลคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โภชนาการ, การกำหนดอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สาธินี ศิริวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรวรรณ แสนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการของเสีย, การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:น้ำประปา อนามัยสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly health), กายภาพบำบัด, การยศาสตร์ (Ergonomic)

Resume

Img

Researcher

ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิจัยเชิงคุณภาพ , อนามัยชุมชน , การดูแลเด็กปฐมวัย

Resume

Img

Researcher

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

Resume