Search Result of "K. Won-in"

About 261 results
Img

Researcher

ดร. กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ธรณีวิทยา , ธรณีโบราณคดี, การตรวจวัดและตรวจสอบวัตถุโบราณ, การสำรวจแหล่งแร่

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

Provision of Geophysical Service; Rock analysis and classification (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ECO Orient Energy (Thailand) Ltd. และ ECO Orient Resources (Thailand) Ltd.

Img

งานวิจัย

สำรวจชั้นดินด้วยวิธี Ground Penetration Radar (GPR) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท จีเอ็มทีคอร์ปอเรชั่น จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงสุญญากาศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

หาอายุตะกอนดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (TL-dating) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

Img

งานวิจัย

สำรวจโบราณคดีใต้ดิน ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์ บริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

Img
12345678910...