Search Result of "K. Ruangwong"

About 23 results
Img

Researcher

ดร. เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Smart Grid, Renewable Energy, Power system simulation and modelling

Resume

Img

Researcher

ดร. สวิตา สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:เชื้อราสาเหตุโรคพืช , โรคเมล็ดพันธุ์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:นาโนเทคโนโลยี, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงดันสูง, วัสดุวิศวกรรม, เทคโนโลยีพลาสมาเย็น

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และโคโรนาพลาสมา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Power system quality, Power system analysis, Power system simulation, Power system reliability

Resume

Img

งานวิจัย

การวิจัยชั้นแนวหน้าด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เพื่อยกระดับการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
12