Search Result of "K. Hoon"

About 11 results
Img

Researcher

ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีเชิงคำนวณของสารกึ่งตัวนำและโครงสร้างนาโน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อภินิติ โชติสังกาศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Metal-dispersed porous graphene for hydrogen storage

ผู้แต่ง:ImgDr.Pakpoom Reunchan, Associate Professor, ImgProf.Dr. Seung-Hoon Jhi,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเส้นด้ายกึ่งตัวนำหลายฟังก์ชันที่มีความเสถียรสูงเพื่อประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบสวมใส่ (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.เรวัตร ใจสุทธิ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เรวัตร ใจสุทธิ

แหล่งทุน:แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ติยากร ฉัตรนภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant Pathology, Phytobacteriology, Molecular Plant Pathology, Phytobiomes

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume