Search Result of "Jittimanee, S"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. จำรัส แก้วแรมเรือน, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย์, ภูมิคุ้มกันวิทยาต่อการติดเชื้อจุลินทรีย์และโรคทางภูมิคุ้มกัน

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Swine Reproduction, Pig medicine

Resume