Search Result of "Jitchanok SARARUK"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาปริมาณการใช้น้ำและธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พอเพียงต่อการให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ Brock's Improve

ผู้เขียน:ImgJitchanok SARARUK

ประธานกรรมการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf