Search Result of "Jirapan Liangrokapart"

About 2 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการฟาร์มและแบบจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพิริยะ แสนรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJirapan Liangrokapart

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง และการพยากรณ์แนวโน้มการนำเข้ากุ้งขาวแช่แข็งของประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา ยองประยูร

ประธานกรรมการ:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgJirapan Liangrokapart

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection