Search Result of "Jiaogulan"

About 21 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Identification of Major Saponins from Jiaogulan Extract

ผู้แต่ง:ImgDr.Penkwan Chompreeda, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

EFFECTS OF JIAOGULAN ON HEXANAL CONTENT IN SAI-UA (NORTHERN STYLE HERBAL-PORK SAUSAGE)

ผู้แต่ง:ImgSirichanut Thongsew, ImgAtikorn Panya, ImgMs.Nipa Khaunkuab, ImgDr.Siriporn Riebroy Kim, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Identification of Major Saponins from Jiaogulan Extract (Gynostemma pentaphyllum))

ผู้เขียน:Imgนิรมล อุตมอ่าง, Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, ImgNusiri Lerdvuthisopon, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, ImgKarl Wood, ImgBruce A. Watkins

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum; GP) contained a saponin glycoside which was related to ginseng saponin. The purpose of this study was to identify the main saponin in water extract GP compared to methanol and ethanol extract. The sample was prepared by alkaline cleavage, trimethylsilyl (TMS) derivatization and gas chromatographic-mass spectrometric (GC-MS) analysis comparison with standard ginsenoside Rb1. The results showed that there were two main dammarant type aglycones in water, methanol and ethanol extracts GP, 20(S)-dammar-24-ene-3b, 12b, 20 triol and 20(S)-dammar- 24-ene-3b, 6a, 12b, 20 tetrol, which were the same compound as ginsenoside Rb1 and Rg1 from ginseng (Panax spp.), representatively. The other peak, 20(S)-dammar-24-ene-3b, 12b, 19, 20 tetrol, was not obvious in water extract as in methanol and ethanol extracts. In conclusion, the water extract GP contained two main saponin compounds, which were the same compounds as in ginseng.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 6, Jul 06 - Dec 06, Page 59 - 66 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Development of Herbal Beverage from Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum)

ผู้เขียน:Imgนิรมล อุตมอ่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgนุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ, ImgBruce A.Watkins

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ, ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงและข้าว, การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค

Resume

Img

งานวิจัย

การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวบัวบาง ยะอูป, Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส, Imgนางสาวสุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.น้องนุช ศิริวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสุนิสา ด้วงนุ่ม, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, Imgดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, Imgคุณพินิจ กริญญธัญกิจ, Imgคุณพิมพิ์นิภา เพ็งช่าง, Imgคุณสุวรรณา เผ่ากุ่ม

แหล่งทุน:ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Organic Synthesis and Natural Products Chemistry

Resume

Img

Researcher

นางสาว พนิดา วงษ์แหวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Resume

Img

Researcher

นางสาว วิลาสินี กวีกิจธรรมกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การเพาะเลี้ยงเซลล์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology and Plant Tissue Culture

Resume

Img

Researcher

นางสาว บัวบาง ยะอูป

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Plant cell and fissue culture

Resume

Img

Researcher

นางสาว นิภา เขื่อนควบ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เกษตรเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมบัติเชิงหน้าที่ของส่วนประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารหมักและโภชนาการ, เคมีและคุณภาพของโปรตีนกล้ามเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพนิดา วินิจฉัย

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Raw material and cosmetics product from agricultural materials , Product development in cosmetics, Microbiology in cosmetics, Sensory in cosmetics and quality control in cosmetic products, Nanotechnology in cosmetic

Resume

12