Search Result of "Jatropha curcas"

About 523 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Isolation of an Agamous homologue from Jatropha curcas

ผู้แต่ง:ImgPoonyaporn Borivetanan , ImgDr.Sompid Samipak, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Interspecific hybridization of Jatropha curcas L.

ผู้แต่ง:ImgDr.Vipa Hongtrakul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Heterosis of Agronomic Characters in Jatropha (Jatropha curcas L.)

ผู้แต่ง:ImgMaung Maung Tar, ImgDr.Patcharin Tanya, Associate Professor, ImgDr.Peerasak Srinives, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Bongotrat Pitiyont, Associate Professor, ImgDr.Piyapawn Somsamak, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเขตกรรมสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสำหรับสบู่ดำ พื้นที่ 9-10 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุษา อุตสาหกุล, Imgนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย, Imgนายบรรพิชญ์ สัมฤทธิ์ , Imgนายอภิชาติ บุญเกษม

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนาคต

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...