Search Result of "Jasmine rice"

About 158 results
Img
Img

งานวิจัย

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดน้ำและความเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตข้าวหอม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, Imgนางดวงสมร บ้วนกียาพันธุ์, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase, OsI_15387 ของข้าวขาวดอกมะลิ ในระดับ in vivo (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาบทบาทของยีน Aldo-keto reductase OSI_15386 ในข้าวหอมมะลิ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพด้านกลิ่นของข้าวหอมมะลิที่มีผลจากการขัดสี (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอิสราภรณ์ จินะโกฎิ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบสไตล์ญี่ปุ่นจากข้าวหอมมะลิของไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ดือราแม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, Imgดร.ซาฟียะห์ สะอะ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
12345678