Search Result of "JIROD NARARAK"

About 33 results
Img

Researcher

ดร. จิโรจ นระรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:แมลงทางการแพทย์ , แมลงรบกวนในชุมชน, ยุงพาหะนำโรค

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. มณฑาทิพย์ คงมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:แมลงทางการแพทย์ Medical insects

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว รุ่งอรุณ ทิศกระโทก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:แมลงที่มีความสำคัญทางด้านชุมชน , พิษวิทยาของแมลง

Resume

Img
Img
12